Cwpan PDC

Cwpan PDC


Bydd y Gwasanaethau Arlwyo yn disodli ei holl gwpanau coffi tafladwy gyda chynllun dychwelyd blaendal o fis Mehefin 2021, mewn ymgais i leihau faint o gwpanau untro a daflwn bob blwyddyn. Ar gyfartaledd mae PDC yn defnyddio tua 159,017 o gwpanau tafladwy bob blwyddyn, mae hyn yn cyfateb i 72 tunnell o C02 sy'n cael ei ollernïo i'r atmosffer neu 718 Kg o wastraff.

Mae cynllun Cwpan PDC sy'n gweithio ar y cyd â'n cynllun dod â’ch cwpan eich hun yn caniatáu i ddefnyddwyr dalu blaendal o £10 ar gwpan y gellir ei ddychwelyd a'i ad-dalu'n ddiweddarach neu ei gyfnewid gyda chwpan newydd pan fyddwch yn archebu diod boeth. Ariannwyd cynllun cwpan PDC gan Gronfa Economi Gylchol Llywodraeth Cymru mewn ymgais i gael gwared ar yr holl wastraff plastig diangen.

Mae’r cwpanau'n cael eu gwneud o fiopolymer a wnaed o blisgyn ffa coffi, maent yn ddiwenwyn (heb BPA) a gellir eu hailgylchu 100%.

Dros y ddwy flynedd ddiwethaf mae'r Gwasanaethau Arlwyo wedi cymryd camau tuag at leihau gwastraff plastig ar y campws. Maent wedi symud tuag at ddewisiadau amgen di-blastig, gyda chynwysyddion cludfwyd cardbord, cyllyll a ffyrc pren, cwpanau a chynwysyddion bwyd amldro, ffynhonnau dŵr am ddim, i enwi ond ychydig.


Beth yw Cwpan PDC?

Mae Cwpan PDC yn cyfuno rhwyddineb prynu diod boeth mewn cwpan untro gyda manteision amgylcheddol defnyddio cwpan amldro. Gall cyfranogwyr yn y rhaglen ddefnyddio ac yna dychwelyd cwpanau a ddefnyddiwyd i unrhyw fan arlwyo PDC i'w lanhau.

  1. I ymuno â'r cynllun, talwch flaendal ad-daladwy o £10 a lawrlwythwch ap HuskeeSwap [Apple or Android]
  2. Gellir defnyddio'r cwpan PDC a ddarperir i chi mor aml ag y dymunwch mewn unrhyw fan arlwyo PDC ar draws pob campws. 
  3. Prynwch eich hoff ddiod boeth, a fydd yn cael ei weini mewn Cwpan PDC glân, di-haint.
  4. Unwaith y byddwch wedi gorffen eich diod, gallwch naill ai ddychwelyd y Cwpan PDC a ddefnyddiwyd i unrhyw fan arlwyo PDC ac archebu diod arall, a fydd yn cael ei gweini mewn cwpan amldro glân, neu ofyn am ad-daliad ar eich blaendal cychwynnol; 
  5. neu drwy ddefnyddio ap HuskeeSwap, dychwelwch eich cwpan a'i Storio i'w ddefnyddio yn y dyfodol.
  6. I optio allan, dychwelwch eich Cwpan PDC a chael eich £10 yn ôl.

Mae'r cynllun hwn yn ein helpu ni, a'r Brifysgol i leihau ein heffaith amgylcheddol, ac mae'n enghraifft arall o'n hymrwymiad parhaus i Gynaliadwyedd. Felly, ymunwch â'r cynllun ac arbed gwastraff ac arian!


Huskee with Coffee

Ap HuskeeSwap 

Bydd nodweddion yr ap yn gwneud defnyddio cynhyrchion amldro yn fwy cyfleus nag erioed o'r blaen. 

Dyma sut mae'n gweithio:

Gall cyfranogwyr yn y rhaglen nodi, defnyddio ac yna dychwelyd eu cwpanau amldro i unrhyw fan arlwyo PDC i'w glanhau. Drwy ddefnyddio ap HuskeeSwap [Apple or Android] gallwch ddychwelyd eich cwpan gwag a'i STORIO yn barod am eich ymweliad nesaf. 

Sut ydw i'n defnyddio'r ap?  

Yn gyntaf, bydd angen i chi lawrlwytho'r ap o'ch siop apiau a chofrestru os ydych am STORIO neu DYNNU eich Cwpan PDC yn ôl. Gallwch barhau i ddefnyddio'r ap heb gofrestru ond bydd yn gweithredu fel map lleoliadau yn unig.

Ar y brif sgrin, bydd gennych yr opsiynau canlynol:

  • Chwilio am Gaffi - i ddod o hyd i'ch safle cyfnewid agosaf
  • Storio Cwpan - i storio cwpan gyda chaffi
  • Tynnu Cwpan yn ôl - i dynnu cwpan yn ôl o ble y gwnaethoch chi storio cwpan
  • Benthyg Cwpan  – Ni fydd y swyddogaeth hon yn cael ei defnyddio yn PDC.

I Storio eich Cwpan PDC, cliciwch ar yr opsiwn STORE ar yr ap. Yna, bydd ffenestr yn ymddangos y bydd angen ei alinio â chod QR y Siop Goffi.  Yn yr un modd, wrth dynnu cwpan wedi'i storio a dychwelyd cwpan wedi'i fenthyg, bydd angen sganio'r cod QR.

Tynnu eich Cwpan PDC yn ÔL. Rhowch wybod i aelod o staff yr hoffech ddefnyddio cwpan wedi'i storio a dangos sgrin eich ap iddynt pan ofynnir ichi wneud hynny, fel eu bod yn gwybod i wneud eich diod mewn Cwpan sydd wedi'i storio gyda nhw.

              HuskeeSwap App