Environmental2

Cynaliadwyedd

Cynaliadwyedd yw un o’r materion pwysicaf a mwyaf tyngedfennol sy’n wynebu cymdeithas heddiw. Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i leihau ei heffaith amgylcheddol drwy leihau’r defnydd o ynni a buddsoddi mewn cynnyrch sy’n effeithlon o ran ynni, creu llai o wastraff ac osgoi gwastraff tirlenwi, hyrwyddo a chefnogi dulliau teithio carbon isel amgen a chyflawni arferion da rheoli carbon.

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i arfer dulliau gweithio a byw cynaliadwy, ac rydym yn gyson yn gweithio i ymgorffori  cynaliadwyedd i bob agwedd o fywyd y Brifysgol.

Mae PDC yn gartref i amrywiaeth anhygoel o ymchwil amgylcheddol mwyaf arloesol. Rydym yn helpu i greu byd mwy diogel, mwy cynaliadwy gyda’n hymchwil arloesol, amlddisgyblaethol mewn hydrogen, ecoleg, treulio anaerobig a systemau ynni uwch.

Mae ein cyrsiau yn cwmpasu themâu cynaliadwy o  bob safbwynt, yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i ddaearyddiaeth, cadwraeth, rheolaeth amgylcheddol, peirianneg sifil ac ynni adnewyddadwy.

Ffurflen Gofrestru Hyrwyddwyr Cynaliadwyedd

Erthyglau Diweddaraf

Wythnos Werdd yn dod â’r gymuned ynghyd

Nod Wythnos Werdd PDC yw annog myfyrwyr a staff i ymgysylltu â'r gweithgareddau cynaliadwy ar y campws ac ysbrydoli gweithredoedd bach ar bob lefel drwy gymryd rhan uniongyrchol a chael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd. Mae PDC yn credu mewn grymuso ei myfyrwyr a'i staff drwy fentrau newid ymddygiad i wneud cyfraniadau cadarnhaol a dod yn ddinasyddion cynaliadwy.  

Cynhaliodd Tîm Cynaliadwyedd PDC Wythnos Werdd 2022 gan drefnu nifer o ddigwyddiadau lle cymerodd staff a myfyrwyr ran. Yn ystod wythnos 23 – 27 Mai, roedd y gweithgareddau'n cynnwys:

Diolch i'r Ddaear: Mewn gweithgaredd ysgrifennu nodiadau yn y llyfrgelloedd ar draws pob campws, cyflwynwyd mwy na 100 o nodiadau gwerthfawrogiad ar gyfer ein planed.

Dydd Llun di-gig: darparwyd opsiynau arlwyo llysieuol a fegan yn Stilts ar Gampws Trefforest a Zone yng Nglyn-taf, gan gynnwys hwyaden ffug fegan a wrap hoisin, tsili llysiau a ffa gyda dewis o ochrau.

Diwrnod Bioamrywiaeth: fel rhan o sesiwn addysgol ar gynnal a gwella bioamrywiaeth ar draws PDC, aeth myfyrwyr ar daith o amgylch Campws Glyn-taf lle dysgon nhw am ein hardaloedd blodau gwyllt a’n cychod gwenyn.

Gweithgaredd Casglu Sbwriel: Cerddodd myfyrwyr a staff ar hyd Forest Grove a Llantwit Road, Trefforest, i gasglu sbwriel. Helpodd hyn i wella'r amgylchedd ar garreg y drws, gwaredu sbwriel, rhoi terfyn ar wastraff a chreu lleoedd gwych i bawb 

Gwirfoddoli Llesiant: mewn cydweithrediad â Gardd Gymunedol Meadow Street yn Nhrefforest, trefnodd tîm Ymgysylltu Dinesig PDC brynhawn o weithgareddau ar gyfer y gymuned leol, gan gynnwys garddio a chynnal a chadw coetir, a dysgu tyfu ffrwythau a llysiau..  Mwynhaodd y criw fod ym myd natur a chael y cyfle i wneud ffrindiau newydd wrth rannu sgiliau a gwybodaeth.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau am weithgareddau amgylcheddol y gallem fod yn eu gwneud, cysylltwch â: [email protected].

Green Week (Welsh)


Diwrnod y Ddaear 2022

Mae Diwrnod y Ddaear yn ddigwyddiad blynyddol sy'n cael ei ddathlu gan bobl ledled y byd ar 22 Ebrill. Mae'r diwrnod yn nodi dechrau'r mudiad amgylcheddol yn 1970, i ddangos cefnogaeth i warchod yr amgylchedd a chyfle i dynnu sylw at y materion a'r heriau amgylcheddol sy'n effeithio ar ein byd. Bob blwyddyn mae miliynau o bobl yn cymryd rhan mewn digwyddiad byd-eang ac yn addo amddiffyn ein planed, ein hamgylchedd a'n hadnoddau.

Mae Diwrnod y Ddaear yn ymwneud ag addysgu pobl am gadwraeth, protestio yn erbyn newid hinsawdd a chynhesu byd-eang ac annog gwirfoddoli er lles y blaned.

Mae 2022 yn nodi 50 mlynedd ers Diwrnod y Ddaear. Thema eleni yw Buddsoddi yn Ein Planed ac yn PDC rydym yn annog cydweithwyr a myfyrwyr i gymryd rhan.

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod 52 ffordd o fuddsoddi yn ein planed.

Dolen: https://www.earthday.org/earth-day-tips/

Digital Signage -W


Meinciau Solar Clyfar – Campws Trefforest

Bellach gall cydweithwyr a myfyrwyr wefru eu dyfeisiau wrth fwynhau cinio yn yr haul, diolch i feinciau gwefru solar ar Gampws Trefforest.

Mae meinciau picnic Solar Smart WiFi yn cynnwys USB a chodi tâl di-wifr, llwybrydd rhyngwladol 4G a siaradwyr Bluetooth integredig. Maent wedi'u lleoli ar yr ardaloedd patio gyferbyn â FitZone, a thu allan i Gaffi Crawshays.

Wedi'u pweru gan ynni solar, mae'r meinciau dur di-staen yn un o'r ffyrdd y mae PDC yn gweithio tuag at ei tharged o ddod yn garbon niwtral erbyn 2040. Os ydyn nhw'n boblogaidd gyda chydweithwyr a myfyrwyr, gellid gosod mwy o feinciau mewn Llety Myfyrwyr ac ar draws campysau PDC yn y dyfodol.

Solar Bench


Awr Ddaear 2022

Mae awr ddaear yn awr ystyrlon i uno gyda chymuned fyd-eang sy’n galw am newid. Dyma fudiad amgylcheddol llawr gwlad mwyaf y byd, gan ddod â miliynau o bobl at ei gilydd i gefnogi natur, pobl a'r blaned.  

Mae Awr Ddaear yn cael ei harsylwi bob blwyddyn ar ddydd Sadwrn olaf mis Mawrth, pan fydd miliynau o bobl ledled y byd yn diffodd pob golau a thrydan nad yw'n hanfodol am awr. Eleni, ar ddydd Sadwrn 26 Mawrth rhwng 8.30pm a 9.30pm, ymunodd Prifysgol De Cymru drwy ddiffodd yr holl oleuadau nad oeddent yn hanfodol ar draws ei champysau am awr i sefyll mewn undod â'r blaned. 

Yr ydym i gyd wedi ymrwymo i gymryd camau lleol i helpu yn y frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd fyd-eang. Mae gan bawb ran i'w chwarae wrth wneud i hynny ddigwydd, ac mae'r cyfan yn dechrau gydag un switsh. 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:  https://www.wwf.org.uk/earth-hour  Earth Hour 2022 - Welsh.jpg

Yr Awr Ddaear hon, gwnaethom ddiffodd pob goleuo dianghenraid. Mae’r delweddau hyn yn dangos goleuadau y bu’n rhaid eu goleuo am resymau diogelwch, felly cawsant eu troi’n wyrdd i nodi’r achlysur.G Block - Earth HourTy Crawshay - Earth Hour

Digwyddiad Cynaliadwyedd yn Yr Hub ar gyfer myfyrwyr sy'n byw mewn neuaddau ar Gampws Trefforest, ar gyfer Awr Ddaear a Diwrnod Arbed Dŵr 2022.The Hub - Sustainability Event


Pythefnos Masnach Deg 2022

Mae dewis Masnach Deg yn golygu cefnogi ffermwyr yn eu brwydr am degwch a chydraddoldeb, yn wyneb rhai o heriau mwyaf y byd. Mae Masnach Deg yn helpu ffermwyr a gweithwyr ar raddfa fach, ac sydd o dan anfantais, mewn nifer o ffyrdd ac mae effaith Masnach Deg ar y cymunedau hyn yn cael ei monitro'n ofalus.

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn cefnogi egwyddorion Masnach Deg drwy brynu cynnyrch Masnach Deg. Fel rhan o Bythefnos Masnach Deg 2022 (21 Chwefror – 6 Mawrth) lansiodd PDC ymgyrch ymwybyddiaeth yn canolbwyntio ar addysgu ac annog rhanddeiliaid i ddangos eu cefnogaeth.

Cynhaliwyd yr ymgyrch ar draws pob campws, gan estyn allan at fwy na 100 o bobl. Cafwyd adborth cadarnhaol gan fyfyrwyr a chydweithwyr a oedd yn ymwybodol o egwyddorion sylfaenol Masnach Deg, a byddant yn awr yn cadw llygad am logo Masnach Deg ar eu pryniant nesaf. Stilts Food Court - Fairtrade Event


Troi PDC yn Wyrdd

Mae Troi PDC yn Wyrdd yn ap ar y we sy'n eich gwobrwyo â 'Phwyntiau Gwyrdd' am gamau amgylcheddol cadarnhaol sy'n eich helpu i fyw bywyd mwy cynaliadwy a helpu PDC i gyrraedd ei tharged carbon niwtral erbyn 2040.  

Yn PDC, mae diogelu ein hamgylchedd yn bwysig i ni, ac rydym wedi gwneud ymroddiad pendant i fod yn garbon niwtral erbyn 2040. Fodd bynnag, rydyn ni angen help pawb yn PDC i gyflawni'r nod hon. Dyna pam ein bod yn lansio ffordd newydd sbon i chi gyfrannu i'n hymdrechion cynaliadwyedd ac i gael eich gwobrwyo am eich holl gamau da.

Sut mae Troi PDC yn Wyrdd yn gweithio

Ar gyfer pob cam a gymerwch byddwch yn ennill 'Pwyntiau Gwyrdd' ac yn cystadlu ar sgorfwrdd gyda'ch cydweithwyr, cyd-fyfyrwyr ac adrannau cyfan. 

Bob mis byddwn yn gwobrwyo unigolion sydd â’r mwyaf o bwyntiau gyda 4 x taleb £20 o amryw o opsiynau, gan gynnwys talebau sinema, Marks & Spencer a Thocynnau Llyfrau Cenedlaethol. Ar gyfer y timau sy'n perfformio orau bob mis bydd rhodd elusennol o £200 yn cael ei rhoi bob tymor.
Gwyliwch fideo Troi PDC yn Wyrdd isod i gael gwybod mwy.

Sut ydw i'n cael gafael ar Troi PDC yn Wyrdd?

Troi PDC yn Wyrdd

Chwiliwch am 'Turn USW Green' yn siop ap eich dyfais neu cliciwch y dolenni isod:.

Lawrlwytho 'Turn USW Green' ar gyfer Android neu 'Turn USW Green' ar gyfer iOS.


Cyfeiriad e-bost newydd yr adran Gynaliadwyedd

Rydym yn cyflwyno cyfeiriad e-bost newydd yr adran gynaliadwyedd fel canolbwynt ar gyfer unrhyw gyfathrebu sy’n ymwneud â chynaliadwyedd.

Gellir anfon pob ymholiad nawr i’r cyfeiriad hwn.