Meadow

Bioamrywiaeth

Fel Prifysgol, mae gennym ddyletswydd o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 i gynnal a gwella bioamrywiaeth ar draws holl swyddogaethau’r brifysgol, a thrwy hynny, hyrwyddo gwytnwch ecosystemau. Rydym wedi ymrwymo i reoli’r effaith rydym yn ei chael ar fioamrywiaeth fel yr amlinellir yn ein Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth 2023-2026. Yn 2018 cynhaliwyd Arolwg Cynefin Cam 1 ar gyfer pob un o’n campysau.  Mae canlyniadau’r arolygon hyn ar gael ar gais drwy e-bost.  

“Un ffordd o egluro bioamrywiaeth yw’r ymadrodd – ‘pan fyddwn yn rhoi plwc i un peth ym myd natur, gwelwn ei fod wedi cysylltu â gweddill y byd.’ Mae pob creadur byw angen creaduriaid a phlanhigion eraill mewn rhyw fodd neu’i gilydd – hyd yn oed os nad yw’r cysylltiad bob amser yn amlwg.  Mae bioamrywiaeth ynglŷn â’r amrywiaeth – yr ystod – o bethau byw a systemau gwahanol mewn darn tir. Po fwyaf o rywogaethau o blanhigion, pryfed ac anifeiliaid sydd mewn un darn tir, bydd y fioamrywiaeth yn fwy a bydd yr ecosystem yn iachach.” Ymddiriedolaeth Pobl Ifanc dros yr Amgylched

Mentrau

Dôl Glyn-taf Uchaf

 Cafwyd ymdrech ar y cyd i leihau torri gwair ac ymestyn y darnau tir i annog rhywogaethau o flodau gwyllt i dyfu yn y darnau tir hyn. Mae gan y ddôl o flaen adeilad Alfred Russell Wallace amrywiaeth eang o rywogaethau o flodau gwyllt ac mae’n cynnal rhywogaethau sylweddol o bryfed sy’n dibynnu arnyn nhw. Mae rhyw 70 o rywogaethau dynodedig o flodau gwyllt yn tyfu yn y darnau tir hyn.

Defnyddir y darnau tir fel adnodd dysgu drwy gynnal cyfrifiad ac adnabyddiaeth o rywogaethau o blanhigion a rhywogaethau sy’n newid wrth i’r darnau tir hyn esblygu.

     

     

Cynlluniau a Chyhoeddiadau 

Mae’r Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd lleihau ei heffaith amgylcheddol a’i hôl troed carbon.  Felly, rydym wedi datblygu nifer o ddogfennau allweddol i ddangos ein hymrwymiad i hyn a sicrhau ein bod yn parhau ar y trywydd iawn i gyflawni ein hamcanion:  

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth PDC 2023-2026