Globe.jpg

Cymryd rhan

Troi PDC yn Wyrdd

Mae Troi PDC yn Wyrdd yn ap ar y we sy'n eich gwobrwyo â 'Phwyntiau Gwyrdd' am gamau amgylcheddol cadarnhaol sy'n eich helpu i fyw bywyd mwy cynaliadwy a helpu PDC i gyrraedd ei tharged carbon niwtral erbyn 2040.  

Yn PDC, mae diogelu ein hamgylchedd yn bwysig i ni, ac rydym wedi gwneud ymroddiad pendant i fod yn garbon niwtral erbyn 2040. Fodd bynnag, rydyn ni angen help pawb yn PDC i gyflawni'r nod hon. Dyna pam ein bod yn lansio ffordd newydd sbon i chi gyfrannu i'n hymdrechion cynaliadwyedd ac i gael eich gwobrwyo am eich holl gamau da.

Sut mae Troi PDC yn Wyrdd yn gweithio

Ar gyfer pob cam a gymerwch byddwch yn ennill 'Pwyntiau Gwyrdd' ac yn cystadlu ar sgorfwrdd gyda'ch cydweithwyr, cyd-fyfyrwyr ac adrannau cyfan. 

Bob mis byddwn yn gwobrwyo unigolion sydd â’r mwyaf o bwyntiau gyda 4 x taleb £20 o amryw o opsiynau, gan gynnwys talebau sinema, Marks & Spencer a Thocynnau Llyfrau Cenedlaethol. Ar gyfer y timau sy'n perfformio orau bob mis bydd rhodd elusennol o £200 yn cael ei rhoi bob tymor.
Gwyliwch fideo Troi PDC yn Wyrdd isod i gael gwybod mwy.

Sut ydw i'n cael gafael ar Troi PDC yn Wyrdd?

Troi PDC yn Wyrdd

Chwiliwch am 'Turn USW Green' yn siop ap eich dyfais neu cliciwch y dolenni isod:.

Lawrlwytho 'Turn USW Green' ar gyfer Android neu 'Turn USW Green' ar gyfer iOS.


Cyfeiriad e-bost newydd yr adran Gynaliadwyedd

Rydym yn cyflwyno cyfeiriad e-bost newydd yr adran gynaliadwyedd fel canolbwynt ar gyfer unrhyw gyfathrebu sy’n ymwneud â chynaliadwyedd.


Gellir anfon pob ymholiad nawr i’r cyfeiriadhwn.


Y Tîm Cynaliadwyedd


Grwpiau Ffocws Cynaliadwyedd

Mae grwpiau ffocws cynaliadwyedd yn rhan greiddiol o’n llwybr tuag at fod yn garbon niwtral, gan archwilio newidiadau mewn meysydd allweddol a chael llinell gyfathrebu uniongyrchol gydag aelodau staff gweithredol. Bydd hyn yn galluogi newidiadau mawr i ddigwydd, gyda phobl ymhob maes o’r Brifysgol yn cynnig eu hadborth.

Cafodd chwe grŵp ffocws eu sefydlu, pob un â’i thema allweddol unigryw;

Ynni ac Adeiladau

Canfod cyfleoedd i wneud ein hadeiladau’n fwy effeithlon ac yn amgylchedd mwy dymunol i weithio/astudio ynddynt.  Ystyried holl effeithiau gweithredol defnyddio adeilad o’i adeiladu hyd at ei ddymchwel.  

Addysgu, Dysgu ac Ymchwil

Canfod cyfleoedd i’n haddysgu, dysgu a’n hymchwil i gynnwys cynaliadwyedd a newid hinsawdd.  Ymgysylltu ag alumni, partneriaid ymchwil, grwpiau/rhwydweithiau/cymunedau lleol.  Ymgorffori cynaliadwyedd yn y cwricwlwm ac archwilio’r cwricwlwm o safbwynt y Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Teithio a gwastraff

Canfod cyfleoedd i leihau effaith ein teithio – cymudo, teithio busnes, teithiau maes ac ati.  Canfod cyfleoedd i leihau gwastraff a gweithio tuag at economi gylchol. 

Caffael a chadwyn gyflenwi gynaliadwy

Canfod cyfleoedd i gynnwys cynaliadwyedd ymhob pryniant, monitro’r gadwyn gyflenwi, gweithio gyda chyflenwyr i annog newid cadarnhaol.

Arlwyo a bioamrywiaeth

Canfod cyfleoedd i gael gafael ar fwy o fwydydd lleol a moesegol.  Lleihau effaith garbon ein gweithgareddau arlwyo.  Cynyddu bioamrywiaeth o gwmpas ein campysau.  

Myfyrwyr Cynaliadwy

Grŵp arweiniol o fyfyrwyr yn gweithio ar y cyd gydag Undeb y Myfyrwyr i greu ac annog cymdeithasau cynaliadwyedd, digwyddiadau corfforol, gweithgareddau Undeb y Myfyrwyr ac i leihau effaith ein preswyliadau.  

Mae’r grwpiau ffocws hyn ar waith yn ychwanegol i’n rhwydwaith o hyrwyddwyr cynaliadwyedd.  Cafodd ein hyrwyddwyr eu sefydlu i roi cyfle i unrhyw un drafod syniadau gydag aelodau o staff a dweud wrthym am y gwaith gwych rydych yn ei wneud. Rydym hefyd yn gobeithio y gall yr hyrwyddwyr greu llinell gyfathrebu allweddol rhwng y rhai sy’n gweithio’n uniongyrchol ym maes cynaliadwyedd a’r gymuned ehangach yn y brifysgol, gan helpu i ledaenu’r gair ymhellach am yr holl bethau gwych sy’n digwydd.

Ffurflen Gofrestru Hyrwyddwyr Cynaliadwyedd


Hyrwyddwr Cynaliadwyedd PDC

     Os ydych chi’n frwdfrydig am wneud newidiadau cadarnhaol a allai helpu i leihau eich ôl troed carbon neu os oes gennych unrhyw syniadau i helpu i gefnogi cynaliadwyedd yn y Brifysgol, yna beth am wirfoddoli fel Hyrwyddwr Cynaliadwyedd.

     Bydd Hyrwyddwyr Cynaliadwyedd yn rhan o rwydwaith o staff a myfyrwyr ledled y Brifysgol sy’n arwain newid cadarnhaol o ran cynaliadwyedd ar draws y Brifysgol ac sy’n gallu cael effaith mewn amrywiaeth o ffyrdd. Byddwch yn cefnogi gwaith y Rheolwr Ynni a Chynaliadwyedd drwy gychwyn gweithgarwch yn eich ardal eich hun a bydd yn gallu gwneud gwahaniaeth go iawn.

Ffurflen Gofrestru Hyrwyddwyr Cynaliadwyedd


Barn myfyrwyr

     Mae’r Brifysgol yn annog myfyrwyr i roi eu barn.  Dangosir hyn mewn nifer o ffyrdd gan gynnwys cynrychiolaeth myfyrwyr ar bwyllgorau’r brifysgol ac ymhlith ein hyrwyddwyr cynaliadwyedd.

Mae gennym ar hyn o bryd gynrychiolaeth myfyrwyr ar Fwrdd y Llywodraethwyr, ein hawdurdod llywodraethu eithaf.  Mae gan Fwrdd y Llywodraethwyr gyfrifoldeb cynllunio a strategol, a bydd yn derbyn ac yn cymeradwyo llawer o benderfyniadau ystadau a chyllid pwysig.  Mae gan y Bwrdd hefyd Bwyllgor AD gyda myfyriwr yn aelod, ac mae dau fyfyriwr ar ein Bwrdd Academaidd.  Felly mae myfyrwyr yn cymryd rhan mewn penderfyniadau allweddol ar draws y Brifysgol, gydag effaith uniongyrchol ar ein symudiad i ddyfodol cynaliadwy.

Mae enghraifft o farn myfyrwyr i’w weld ar ein Tudalen Ffynhonnau Dŵr.

Rydym yn ymgysylltu â myfyrwyr drwy wythnos newid Undeb y Myfyrwyr. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

Lledaenu'r gair!

                   Lawrlwythwch y faner ebost: 

      Sustainability Champion Image

Adnoddau

Rydym wedi sicrhau bod amrywiaeth o gynnwys ar gael i'w lawrlwytho isod, er mwyn helpu lledaenu'r neges am gynaliadwyedd.