carbon

Lleihau Carbon


Derbynnir yn gyffredinol mai newid yn yr hinsawdd yw un o’r heriau mwyaf sy’n wynebu’r byd heddiw.

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i leihau ei hôl troed carbon yn unol ag ymrwymiad Llywodraeth y DU i fod yn net sero erbyn 2050.

Mae gennym strategaeth garbon sy’n nodi sut y byddwn yn gweithio i gyrraedd y targed hwn dros y 5 mlynedd nesaf.  Rydym wedi monitro’r rhan fwyaf o'n hallyriadau Cwmpas 1 a 2 dros y 6 blynedd diwethaf ac rydym hefyd yn casglu mwy a mwy o ddata allyriadau Cwmpas 3 i'n helpu i gyrraedd ein targed carbon niwtral.