Penawdau newydd Ôl Troed Carbon a Chynaliadwyedd ar gyfer 2020/21

Rydym wedi creu ôl troed carbon yn ddiweddar ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-2021. Fel y gŵyr pawb, mae cynaliadwyedd a lleihau carbon yn thema allweddol ar y funud. Allwch chi ddim datrys problem nad ydych yn ei deall yn llwyr. Mae cyfrifo ôl troed carbon yn hanfodol i ddeall ble’r ydym ar ein taith tuag at ddatgarboneiddio, yn ogystal â monitro ein cynnydd.

Mae’r ôl troed carbon newydd hwn yn cwmpasu Ebrill 2020 i Fawrth 2021. Roedd y cyfnod hwn yn un na welwyd mo’i debyg o’r blaen, gyda rhannau helaeth o’r campws wedi cau. Mae’r cyfnod clo i’w weld yn glir yn ein hôl troed, gyda’r lleihad mewn allyriadau’n ganlyniad i fesurau lleihau bwriadol, a’r lefelau isel gorfodol o bobl oedd yn meddiannu’n safleoedd. Ni fydd neb yn debygol o anghofio’r flwyddyn 2020 i 2021, anghysondeb yr ydym yn ddiffuant obeithio fydd yn parhau’n eithriad yn hytrach na’r norm.

Rydym yn disgwyl y bydd ein hôl troed carbon yn cynyddu’r flwyddyn nesaf, wrth i bethau barhau i symud, gobeithio, tuag at y normal newydd. Er hynny mae mesur yn parhau’n hanfodol, a byddwn yn parhau i gofnodi ac adrodd am ein hôl troed carbon.

Hyd yn oed gydag ansicrwydd y deunaw mis diwethaf, cymerwyd camau breision. Mae’r graffeg isod yn dangos ein penawdau am y flwyddyn.