Policy

Polisi a Strategaeth

Mae’r Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd lleihau ei heffaith amgylcheddol a’i hôl troed carbon.  Felly, rydym wedi datblygu nifer o ddogfennau allweddol i ddangos ein hymrwymiad i hyn a sicrhau ein bod yn parhau ar y trywydd iawn i gyflawni ein hamcanion.  

 

Strategaeth Amgylcheddol PDC 2015-2020

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth PDC 2019-2022

Strategaeth Garbon PDC 2019-2025

Polisi Rheoli Ynni PDC

Polisi Tymheredd Gofod PDC