books.jpg

Polisi a Strategaeth


Adnoddau ariannol ar gyfer cynaliadwyedd

Mae'r Brifysgol yn cydnabod bod ganddi ran bwysig i'w chwarae wrth leihau ei hallyriadau carbon fel sefydliad sy'n amgylcheddol gyfrifol. Bob blwyddyn, darperir cyllideb i'r Tîm Cynaliadwyedd i weithredu amrywiaeth o fentrau amgylcheddol a gefnogir yn ein Strategaeth Gynaliadwyedd. Mae enghreifftiau o sut y defnyddiwyd y gyllideb hon hyd yma yn cynnwys uwchraddio goleuadau LED, gosodiadau solar ffotofoltäig, gosodiadau pwynt gwefru cerbydau trydan, uwchraddio seliau ffenestri, inswleiddio thermol pibellau, gosod is-fesuryddion cyfleustodau, uwchraddio biniau gwastraff ac arwyddion gwastraff, deunyddiau ymwybyddiaeth ac ymgysylltu, a gwella cysgodfannau beiciau i enwi ond ychydig. Defnyddir y gyllideb gyfredol ac yn y dyfodol i weithredu gwelliannau amgylcheddol sy'n cefnogi ein taith i ddatgarboneiddio.

Cynefino staff

Mae cynaliadwyedd wedi’i wreiddio ledled y Brifysgol.  Mae cynefino staff yn cynnwys negeseuon cynaliadwyedd allweddol a chyfeirio staff at adnoddau perthnasol a gwybodaeth am y modd y gallant ein helpu i gyflawni ein hamcanion, ein targedau a’n dyheadau. 

Barn myfyrwyr

Mae’r Brifysgol yn annog myfyrwyr i roi eu barn.  Caiff hyn ei ddangos mewn sawl ffordd yn cynnwys cynrychiolaeth myfyrwyr ar bwyllgorau’r brifysgol.  Mae gennym ar hyn o bryd gynrychiolaeth myfyrwyr ar Fwrdd y Llywodraethwyr, ein hawdurdod llywodraethu eithaf.  Mae gan Fwrdd y Llywodraethwyr gyfrifoldeb cynllunio a strategol, a bydd yn derbyn ac yn cymeradwyo llawer o benderfyniadau ystadau a chyllid pwysig.  Mae gan y Bwrdd hefyd Bwyllgor AD gyda myfyriwr yn aelod, ac mae dau fyfyriwr ar ein Bwrdd Academaidd.  O ganlyniad, mae myfyrwyr yn cael eu cynnwys ac yn rhan o wneud penderfyniadau allweddol ledled y Brifysgol

Mae enghraifft o farn myfyrwyr i’w weld ar ein Tudalen Ffynhonnau Dŵr.

Rydym yn ymgysylltu â myfyrwyr drwy wythnos newid Undeb y Myfyrwyr. Mae enghreifftiau'n cynnwys:

Polisi Amgylcheddol

1.    Cyflwyniad

Mae Prifysgol De Cymru yn sefydliad o bwys ac mae ganddi swyddogaeth bwysig mewn stiwardio amgylcheddol a chynaliadwyedd.  Fel sefydliad, rydym wedi ymrwymo i gynaliadwyedd. Mae hyn wedi’i wreiddio yn ein Gwerthoedd Craidd; Proffesiynol, Ymatebol, Creadigol, Ysbrydoledig a Chydweithredol.  Mae hefyd yn sicrhau ein bod yn bodloni gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru.

2.       Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i leihau ei heffaith amgylcheddol gyda’r amcanion canlynol:

  • Caffael 100% o drydan o ffynonellau adnewyddadwy.
  • Lleihau i’r eithaf y defnydd diangen o drydan, nwy a dŵr drwy fonitro a thargedu rheolaidd.
  • Annog ein holl staff a myfyrwyr i ddefnyddio cludiant carbon isel.
  • Lleihau gwastraff ble bynnag fo’n bosib ac osgoi gwastraff i’w dirlenwi.
  • Rhoi camau effeithlonrwydd ynni ar waith mewn adeiladau newydd a rhai sy’n bodoli.
  • Defnyddio ardaloedd allanol yr ystad ar gyfer bioamrywiaeth optimwm.
  • Ymrwymo staff a myfyrwyr ledled y Brifysgol i fod yn hyrwyddwyr cynaliadwyedd.
  • Gweithio gyda’n tîm caffael i adolygu a herio ein cadwyn gyflenwi i sicrhau ei bod yn creu’r effaith amgylcheddol andwyol lleiaf posib.

Cynlluniau a Chyhoeddiadau 

Mae’r Brifysgol yn cydnabod pwysigrwydd lleihau ei heffaith amgylcheddol a’i hôl troed carbon.  Felly, rydym wedi datblygu nifer o ddogfennau allweddol i ddangos ein hymrwymiad i hyn a sicrhau ein bod yn parhau ar y trywydd iawn i gyflawni ein hamcanion.  

Strategaeth Amgylcheddol PDC 2015-2020

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth PDC 2019-2022

Strategaeth Garbon PDC 2019-2025

Polisi Rheoli Ynni PDC

Polisi Tymheredd Gofod PDC