Archebu Sgipiau

Er mwyn sicrhau ein bod yn cydymffurfio â’r ddeddfwriaeth wastraff berthnasol a sicrhau ein bod yn dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi, mae contract gwastraff gyda Biffa wedi’i lunio ar gyfer llogi sgipiau ar y campws.  Nid yw hyn yn berthnasol i gontractwyr sy’n trefnu sgipiau ar ran y Brifysgol.

Mae archwiliadau dyletswydd gofal llawn wedi’u cynnal er mwyn sicrhau bod gan y cwmni’r trwyddedau amgylcheddol angenrheidiol i waredu ein gwastraff. Drwy ddefnyddio’r gwasanaeth gallwch hefyd fod yn dawel eich meddwl y caiff yr holl ddeunyddiau eu hailgylchu lle bynnag y bo’n bosibl.


Beth yw fy nghyfrifoldebau cyfreithiol yng nghyswllt llogi sgipiau?

Fel y sawl sy’n trefnu’r sgip, chi fydd yn gyfrifol am sicrhau bod y sgip yn cael ei rheoli yn unol â’r ddeddfwriaeth berthnasol, gan gynnwys Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005, Rheoliadau Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff 2006, Rheoliadau Gwastraff 2011 a Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 (a34 Dyletswydd Gofal). 

Rhaid i chi sicrhau bod y gofynion canlynol yn cael eu bodloni:

 • Rhaid ystyried dewisiadau ailddefnyddio cyn cael gwared ar wastraff yn y sgip e.e. dodrefn.
 • Ni ddylid cael gwared ar y   mathau canlynol o wastraff yn y sgip: 

1.      Eitemau trydanol. Dylid cael gwared ar y rhain drwy gysylltu â desg gymorth y gwasanaethau TG.

2.      Gwastraff peryglus. Mae’r rhain yn cynnwys bwrdd plastr, asbestos, batris, teiars, silindrau nwy, cynwysyddion dan wasgedd, paent, cemegau neu diwbiau fflworoleuol.  Sylwch nad yw hon yn rhestr gynhwysfawr.  Cysylltwch â desg gymorth yr adran Ystadau os nad ydych yn siŵr.

3.      Hylifau (o unrhyw fath).

 • Mae cymysgu gwastraff nad yw’n beryglus â gwastraff peryglus wedi'i wahardd dan Reoliadau Tirlenwi 2002. Os canfyddir gwastraff peryglus mewn sgip gwastraff cyffredinol, caiff y cynnwys cyfan ei ystyried yn wastraff peryglus a chodir tâl priodol arnoch am y costau gwaredu uwch.

Dogfennau cyfreithiol:

Bydd angen i chi gwblhau a llofnodi Nodyn Trosglwyddo Gwastraff wrth gael gwared ar y sgip.  Mae hon yn ddogfen gyfreithiol y mae’n rhaid i’r Brifysgol ei chadw am ddwy flynedd.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn anfon copi at Gwastraff Ystadau yn Ailgylchu.


Rheoli  ar y safle:

Ni ddylai’r sgip gael ei defnyddio gan gontractwyr (oni bai eu bod wedi trefnu eu sgip eu hunain) nac aelodau o’r cyhoedd.  
Rhowch wybod i ddesg gymorth yr adran Ystadau am unrhyw enghreifftiau o hyn.

Beth arall y dylid ei ystyried?

 • Dylai sgipiau fod ar y campws am yr amser byrraf posibl.
 • Dylid cloi sgipiau (a’u cadw dan glo pan nad ydynt yn cael eu defnyddio) lle bynnag y bo modd.
 • Dylai unrhyw sgipiau sy’n cynnwys deunyddiau llosgadwy gael eu gosod o leiaf 8m o unrhyw adeilad neu ordo adeilad. Os nad yw hyn yn ymarferol a bod yn rhaid eu gosod yn nes nag 8m, yna dylai’r sgip fod â chaead y gellir ei gloi y mae’n rhaid ei gloi ar ddiwedd pob dydd. Dylai pob sgip gael ei gorchuddio a’i chloi pan nad yw’n cael ei defnyddio a’r sawl sy'n rheoli’r sgip sy’n gyfrifol am sicrhau ei bod wedi cloi.
 • Ni ddylid gorlenwi sgipiau.

 • Rhaid peidio â gadael gwastraff y tu allan i sgip.


Sut i archebu:

Cysylltwch Gwastraff Ystadau yn Ailgylchu  i archebu sgip.

Bydd angen yr wybodaeth ganlynol arnoch:

 • Y dyddiad y bydd y sgip yn cyrraedd ac yn gadael
 • Enw’r sawl sy'n cael gwared ar y gwastraff
 • Y math o wastraff sy'n cael ei waredu
 • Maint y sgip sydd ei hangen
 • I ble y dylid danfon y sgip

 • Cod Ariannol Adrannol ar gyfer codi tâl am y sgip


Anwybyddu ' r canllaw maint:

Isod rydym wedi gosod ein canllaw maint llogi skip i ' ch helpu i ddewis pa sgip sydd ei angen arnoch i glirio ' ch safle neu ' ch gwastraff. Rydym wedi ceisio ei wneud mor syml â phosibl ac wedi troi ' r meintiau yn fagiau bin hefyd.


Skip Hire Size Guide