Gofynion cyfreithiol gwaredu gwastraff a dogfennaeth

O ganlyniad i Ddeddf Diogelu’r Amgylchedd (EPA) 1990, Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Dyletswydd Gofal) 1991 a Deddf yr Amgylchedd 1995, mae gan y Brifysgol ‘Ddyletswydd Gofal’ yng nghyswllt gwastraff.

Mae’r Ddyletswydd Gofal hon yn gosod cyfrifoldeb ar gynhyrchwyr gwastraff i storio, cludo a gwaredu gwastraff yn gyfreithlon ac mewn ffordd nad yw’n niweidio’r amgylchedd. Yr unigolyn/cwmni sy’n casglu’r gwastraff o’n safle yw’r Cludwr Gwastraff ac mae’n ofynnol i bob Cludwr Gwastraff fod wedi cofrestru. Mae Gwastraff Ystadau yn Ailgylchu wedi cynnal gwiriadau ar gyfer y cyflenwyr cymeradwy hyn a chaiff y cofnodion eu cadw'n ganolog.

Fel cynhyrchydd, rhaid i ni sicrhau bod unrhyw gludwyr gwastraff rydym yn eu defnyddio yn cael eu hawdurdodi a rhaid cael disgrifiad ysgrifenedig o’r gwastraff gydag unrhyw wastraff a drosglwyddir (h.y. drwy Nodyn Trosglwyddo Gwastraff - WTN neu Nodyn Cludo ar gyfer Gwastraff Peryglus).

Ar gyfer casgliadau gwastraff cyffredinol a deunydd y gellir ei ailgylchu a drefnir i gael eu casglu gan ein cyflenwyr cymeradwy, rydym yn gweithredu yn unol â Dyletswydd Gofal WTN blynyddol ac nid oes angen unrhyw waith papur pellach. Fodd bynnag, ar gyfer casgliadau gwastraff ad hoc ac arbennig, mae’n rhaid cael WTN neu Nodyn Cludo.

Rhaid i’r nodiadau hyn gael eu cwblhau ar gyfer pob llwyth o wastraff rydym yn ei drosglwyddo i eraill (h.y. sy’n gadael ein safle/campws i fynd i gontractwr). Maent yn dangos i’r cludwyr a’r gweithredwyr safleoedd sy’n trin ein gwastraff beth maent yn delio ag ef – mae’n sicrhau rheolaeth ddiogel a chyfreithiol. Maent hefyd yn sicrhau trywydd archwilio clir o pryd y cynhyrchir y gwastraff nes y caiff ei waredu.

Rhaid i’r nodiadau hyn gael eu cwblhau a’u llofnodi gan y sawl sy’n anfon y gwastraff a’r sawl sy’n casglu’r gwastraff. Rhaid i’r wybodaeth ar yr WTN gynnwys:

  • Disgrifiad o’r gwastraff – gan gynnwys y Cod EWC priodol
  • Sut y caiff y gwastraff ei gynnwys neu ei becynnu
  • Faint o wastraff sy'n cael ei waredu
  • Lleoliad, dyddiad ac amser y trosglwyddo
  • Enw a chyfeiriad y ddau barti (cynhyrchydd a derbynnydd)
  • Manylion trwydded neu esemptiad y sawl sy’n cael y gwastraff
  • Datganiad rhagdriniaeth?

Rhaid i’r Brifysgol gadw copïau o holl nodiadau’r WTN a’r Nodiadau Cludo am ddwy a thair blynedd yn y drefn honno, a rhaid iddynt allu eu dangos ar gais i’n rheoleiddiwr amgylcheddol neu’n cyngor lleol. O ganlyniad, mae’n rhaid i adrannau anfon unrhyw ddogfennaeth y maent yn ei chael at Gwastraff Ystadau yn Ailgylchu ar gyfer yr archifau canolog ond rhaid iddynt hefyd gadw copi o’r ddogfennaeth am y cyfnod amser gofynnol.

Mae rhagor o fanylion am nodiadau WTN a Nodiadau Cludo i’w gweld yma:

Nodiadau ar y Canllawiau ar Drosglwyddo Gwastraff

Nodiadau ar y Canllawiau Cludo