Gwastraff Peryglus


Mae gwastraff peryglus yn beryglus i’r amgylchedd ac ni ellir ei waredu yn y biniau ailgylchu cymysg nac mewn biniau gwastraff cyffredinol. Mae'n cynnwys y canlynol:

  • Paent a thoddyddion
  • Gwastraff modurol (olew modur wedi’i ddefnyddio, gwrthrewydd, ac ati)
  • Plaladdwyr (pryfladdwyr, chwynladdwyr, ffyngladdwyr, ac ati)
  • Gwastraff sy’n cynnwys mercwri (thermomedrau, switshis, fflworoleuadau, ac ati)
  • Erosolau/silindrau propan
  • Llosgyddion / asiantau glanhau
  • Arfau  

Mae gofynion cyfreithiol pwysig yn ymwneud â gwaredu gwastraff peryglus y mae’n rhaid i’r Brifysgol gydymffurfio â nhw. Drwy ein contract Gwastraff Peryglus cymeradwy, rydym wedi rhoi trefniadau ar waith i sicrhau bod ein prosesau gwaredu yn bodloni’r gofynion hyn. Mae’n bwysig felly nad yw’r staff yn defnyddio gwasanaethau gwahanol heb drafod ymlaen llaw â rheolwr y contract.


Os nad ydych yn siŵr p’un ai a yw eich gwastraff yn beryglus ai peidio, gofynnwch i ddesg gymorth yr adran Ystadau am ragor o gyngor.

I gael gwared ar wastraff peryglus, llenwch y Ffurflen Gwaredu Gwastraff Peryglus a chysylltu â’r unigolyn perthnasol isod:

Trefforest, Glyn-taf Isaf, William Price, Parc Chwaraeon, ATRiwM Caerdydd, Dinas Casnewydd – Chris Beazer

Glyn-taf Uchaf – Jaime Massanet-Nicolau

Rhaid i bob gwastraff peryglus gael ei anfon gyda Ffurflen Gwaredu Gwastraff Peryglus. Llenwch yr adran Disgrifiad a Dosbarthiad Gwastraff Peryglus cyn trosglwyddo gwastraff i’r storfa wastraff i gael ei waredu gan gontractwr gwaredu gwastraff cymeradwy. Cyfeiriwch at labeli’r cynhwysydd gwreiddiol neu Ddalen Data Diogelwch y gwneuthurwr ar gyfer Dosbarthiad Perygl