Gwastraff y gellir ei ailgylchu

Mae gan y Brifysgol gyfres gynhwysfawr o drefniadau ar gyfer trin a storio gwastraff er mwyn sicrhau bod cymaint â phosibl yn cael ei ailgylchu.

Mae ein cwmni glanhau, Servest, yn casglu gwastraff y gellir ei ailgylchu a gwastraff cyffredinol o’n swyddfeydd a'n biniau allanol ar bob un o’n campysau. Os ydych chi’n cynllunio i symud swyddfa neu os oes gennych chi lawer o wastraff y mae angen ei gasglu, cysylltwch â Servest drwy wneud cais i  Ddesg Gymorth yr Adran Ystadau.

Ni chaniateir i staff ddod ag unrhyw wastraff o’u cartrefi ar ein campysau. Mae hyn yn creu cost ychwanegol i’r Brifysgol. Cysylltwch â’ch Cyngor lleol a all eich cyfeirio at eich cyfleuster ailgylchu agosaf.

Deunydd swyddfa y gellir ei ailgylchu:

Mae modd ailgylchu’r rhan fwyaf o ddeunyddiau sy’n cael eu gwaredu o swyddfeydd PDC, gan gynnwys ond nid yn gyfyngedig i:

  • Caniau diodydd
  • Plastigion penodol
  • Swm bach o wydr
  • Papur
  • Cardbord
  • Cylchgronau/papurau newydd

Caiff biniau ar gyfer deunyddiau mae modd eu hailgylchu eu rhoi mewn swyddfeydd a cheginau a chânt eu dynodi â bag clir. Caiff y bagiau sbwriel clir eu tynnu gan y contractwyr glanhau, a’u cludo i’r pwynt ailgylchu gwastraff dynodedig. Caiff y bagiau clir sy’n cynnwys deunyddiau mae modd eu hailgylchu eu cadw ar wahân i fagiau du sy'n cynnwys gwastraff gweddilliol.

Mae ein contractwr gwastraff Biffa wedyn yn trefnu’r gwastraff sy’n weddill i ffracsiynau y gellir eu hailgylchu; yna, caiff y gwastraff na ellir ei ailgylchu ei anfon at Viridor Ltd lle caiff ei losgi drwy adfer ynni.

Nid yw gwastraff PDC yn cael ei anfon i safleoedd tirlenwi.