Gwefru Cerbydau Trydan

EV Charge Point

Rheolau Gwefru Cerbydau Trydan

Parcio

 • Peidiwch â pharcio ger pwynt gwefru os nad ydych yn bwriadu gwefru eich cerbyd trydan.
 • Dim ond os oes arnoch angen gwefru eich car y caniateir parcio mewn man parcio gwefru cerbyd trydan. Rhaid symud cerbydau i leoliad arall pan fyddwch wedi gorffen gwefru eich car.
 • Bydd unrhyw staff sy’n defnyddio’r lleoedd hyn fel man parcio cyffredinol yn torri rheoliadau parcio ceir y Brifysgol ac yn wynebu hysbysiad torri rheolau.

Plygiau

 • Dim ond os oes angen gwefru eich car arnoch y dylech roi plwg yn y man gwefru.
 • Peidiwch â thynnu cebl rhywun arall o bwynt gwefru, neu ddefnyddio cebl rhywun arall heb ganiatâd.
 • Nid yw’r pwyntiau gwefru a restrir ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio.


Dechrau sesiwn

 • Sicrhewch fod eich sesiwn gwefru wedi dechrau’n llwyddiannus cyn gadael eich cerbyd.

Costau

 • Codir tâl o 20c/kWh am wefru eich cerbyd.
 • Unwaith y bydd eich cerbyd wedi'i wefru'n llawn, mae gennych 120 munud (2 awr) i symud eich cerbyd allan o’r gilfach barcio.  Os byddwch yn mynd y tu hwnt i’r amser hwn bydd tâl goraros o £10 yn cael ei ychwanegu yn awtomatig ar eich cyfrif.

Dod â sesiwn i ben

 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gorffen eich sesiwn gwefru yn yr un ffordd ag y gwnaethoch ddechrau gwefru cyn gadael y pwynt gwefru.
 • Rhowch y ceblau wedi’u clymu yn ôl ar y pwynt gwefru ar ôl i chi orffen.

Wrth wefru

Os bydd rhywun eisiau defnyddio’r man gwefru tra bydd car wedi’i gysylltu rhwng 07.00 am a 17.00 pm, bydd yn cael ei roi mewn ciw a rhoddir hysbysiad i’r defnyddiwr sy’n gwefru ar hyn o bryd i ddweud wrthynt fod rhywun yn aros.  Unwaith y bydd y defnyddiwr presennol wedi symud o’r orsaf gwefru, mae gan y defnyddiwr sy’n aros 30 munud i osod y plwg cyn i’r lle gael ei gynnig i’r unigolyn nesaf yn y ciw.

Ystyrir ei bod yn gwrtais dychwelyd i’ch cerbyd cyn gynted ag y bo modd unwaith y bydd eich cerbyd wedi’i wefru er mwyn sicrhau bod y pwynt gwefru ar gael i eraill; Fodd bynnag, efallai na fydd rhai defnyddwyr mewn sefyllfa i ddychwelyd ar unwaith felly dylech fod yn amyneddgar.

Monitro

Bydd y tîm Diogelwch Ystadau yn monitro ac yn sicrhau bod gyrwyr EV yn defnyddio’r cyfleuster ar gyfer yr amser gwefru priodol ac yn unol â’r polisi hwn. Mae’r Brifysgol yn cadw’r hawl i roi hysbysiad torri rheolau ar gerbydau y sydd wedi’u parcio mewn Cilfachau Gwefru EV gan eu bod yn torri’r polisi hwn.


EV Parking Quick Guide Welsh

Cyffredinol

Sylwch, mae’r prisiau cyfredol am wefru cerbydau trydan yn cael eu treialu ar y gyfradd a nodwyd ar hyn o bryd.  Bydd hyn yn cael ei adolygu (a gellir ei addasu) ar ôl monitro a chael adborth gan yr Orsaf Gwefru.


Cofrestrwch yma

Charge Point Logo