Parcio i Ymwelwyr

Nodyn:  Dylai ymwelwyr sy’n teithio i Brifysgol De Cymru nodi bod mannau i barcio ceir yn gyfyngedig iawn ar bob campws, yn enwedig ar ddechrau tymor yr Hydref.

Mae’r Brifysgol yn argymell yn gryf eich bod yn ystyried trefniadau teithio gwahanol i yrru lle bo hynny’n bosibl. Mae’r holl gampysau'n cael eu gwasanaethu gan gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rheolaidd ac yn hawdd eu cyrraedd ar y ffordd.

Nid oes angen trwydded parcio arnoch i barcio yn y maes parcio cyhoeddus ar waelod campws Trefforest na gampws Glyn-Taf. Mae defnyddwyr dyddiol y maes parcio i fyfyrwyr ac ymwelwyr yn talu £1 am hyd at 5 awr o le parcio a £2 am unrhyw gyfnod dros 5 awr. I gael rhagor o wybodaeth am yrru i ' n campysau, ewch i dudalen lleoliad y Brifysgol

Gall pobl sy’n ymweld yn achlysurol ag adrannau’r Brifysgol gael Trwyddedau Parcio Undydd, sy’n eu galluogi i barcio ym meysydd parcio’r staff. Cysylltwch â’r adran yr ydych yn ymweld â hi i gadarnhau a fyddwch yn cael y drwydded hon.

Noder: Os ydych yn ymweld â’r brifysgol i fynychu cynhadledd, seminar neu ddigwyddiad arbennig arall, mae’n bosib bod yna drefniadau parcio arbennig – gofynnwch i’r trefnydd ynglŷn â hyn


Mae wythnosau cyntaf y flwyddyn academaidd yn arbennig o brysur, gyda llawer o alw am y 2000 o Fannau  parcio ceir sydd ar gael i fyfyrwyr ac ymwelwyr. Yn ystod y tymor, gall yr holl fannau parcio fod yn llawn erbyn 8.45am, felly mae'n rhaid i fyfyrwyr sy'n gyrru yn aml gyrraedd y campws cyn 9am, hyd yn oed os nad yw eu darlithoedd yn dechrau tan 10am neu hwyrach. Mae’r cynnydd mewn traffig hefyd yn rhoi pwysau ar y rhwydwaith ffyrdd lleol, ac yn aml yn achosi oedi hir o fwy na 30 munud i gyrraedd maes parcio’r myfyrwyr. Os oes angen i chi yrru, mae yna feysydd parcio eraill yng nghanol tref Pontypridd.

Gellir dod o hyd i ragor o fannau parcio o amgylch Trefforest. Mae gwefannau fel  Parkopedia ac apiau fel ‘smart parking’ yn ffyrdd gwych o ddod o hyd i leoliadau a chostau meysydd parcio lleol.

Mae defnyddwyr dyddiol y maes parcio i fyfyrwyr ac ymwelwyr yn talu £1 am hyd at 5 awr o le parcio a £2 am unrhyw gyfnod dros 5 awr

Mae System Parcio Ceir Adnabod Plât Rhifau yn Awtomatig (ANPR) ar waith ym meysydd parcio Heol Llanilltud a meysydd parcio Glyn-taf Uchaf a Glyn-taf Isaf. Mae rhagor o wybodaeth am sut y mae hyn yn gweithio i ' w gweld ar ein tudalen parcio ANPR.

Gall ymwelwyr barcio ar waelod campws Trefforest ac ar gampws Glyn-Taf. Prin yw ' r lleoedd parcio yn ein campws yng Casnewydd ac nid oes llefydd parcio i ymwelwyr yn ein campws yng Caerdydd.

Casnewydd:

Mae modd parcio yng nghanol Dinas Casnewydd, er bod y prisiau’n amrywio a gallant fod yn eithaf drud. Y meysydd parcio agosaf at ein campws yng Nghasnewydd yw maes parcio Cyngor Sir Casnewydd, a maes parcio Kingsway. Gallwch weld prisiau, cyfleusterau ac amseroedd agor ar  Parkopedia ac mae apiau fel ‘smart parking’ yn ffyrdd gwych o ddod o hyd i leoliadau a chostau meysydd parcio lleol. 

Mae’r Brifysgol wedi sicrhau gostyngiad o 20% i fyfyrwyr yng Nghanolfan Kingsway. I fod yn gymwys am y gostyngiad hwn, sganiwch eich tocyn wrth ddesg derbynfa’r campws ar y llawr gwaelod.

Cardiff:

Staff Campws ATRiwM - gostyngiad i Fyfyrwyr ac Ymwelwyr barcio yn NCP Heol Pellett Caerdydd

Mae PDC wedi sicrhau’r fargen ganlynol gyda’r NCP ar gyfer maes parcio Heol Pellett, maes parcio Heol Knox a maes parcio Plas Dumfries. 

Mae rhagor o wybodaeth i ' w chael ar wefan yr NCP ParkPass.