Ymwelwyr-Beicio neu gerdded

Mae beicio i’r Brifysgol yn hawdd diolch i rwydwaith cynhwysfawr o lwybrau beiciau a cheffylau sy’n cysylltu â Chaerdydd o bob cyfeiriad. I gael manylion llawn y llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ewch i Sustrans

Cysgodfannau a standiau beiciau:
Mae giât y gellir ei chloi ar y cysgodfannau beiciau y tu allan i Floc K a J. I gael mynediad ar gyfer y giât, llenwch Ffurflen Cynllun Cofrestru Beic i ddechrau.  Bydd mynediad yn cael ei ychwanegu at eich cerdyn yn fuan ar ôl i chi lenwi’r ffurflen.

Os ydych yn cael unrhyw broblem, cysylltwch â’r tîm  Diogelwch Ystadau.

Cawodydd a loceri:
Mae loceri ar gael yn y cysgodfannau beiciau ac mae cawodydd am ddim ar gael ym Mloc B, y Ganolfan Chwaraeon a’r Tramshed.


Cerdded

Un o’r newidiadau pwysicaf y gall pawb ei wneud i helpu’r problemau parcio yn y Brifysgol yw cerdded rhwng campysau yn hytrach na gyrru. Dyma’r llwybr mwyaf uniongyrchol o gampws Trefforest i gampws Glyn-taf:-

  • Gadewch gampws Trefforest drwy fynedfa Stryd Brook, a throwch i’r dde i lawr Stryd Brook. 
  • Croeswch y ffordd ac yn y pen trowch i’r chwith fel eich bod yn cerdded tuag at yr orsaf. 
  • Ewch i mewn i’r orsaf a chroesi dros y rheilffordd gan ddefnyddio’r bont i gerddwyr. 
  • Pan fyddwch wedi mynd drwy’r orsaf, croeswch y ffordd a cherdded i lawr Stryd y Castell (stryd ochr gyda Pink Shop ar y gornel). 
  • Ar ôl cyrraedd diwedd y ffordd, croeswch (Rhybudd: Mae trigolion lleol wedi nodi’r groesfan hon fel man lle dylid bod yn ofalus iawn) y stryd a defnyddio’r groesfan i gerddwyr dros Afon Taf. 
  • Ar ôl i chi groesi’r afon, trowch i’r chwith gan ddilyn y llwybr troed wrth ochr yr afon. 
  • Croeswch y ffordd yn y pen, a chadwch ar yr ochr dde er mwyn i chi groesi’r ffyrdd ymadael sydd wedi cau. 
  • Dilynwch y llwybr i fyny drwy ymyl y glaswellt, ac ar ben y bryn bach hwn, croeswch y ffordd, a thoi i’r dde i Heol y Fynwent. 
  • Mae campws Glyn-taf ar yr ochr dde.


Apiau Teithio:
P’un ai a ydych am roi cynnig ar lwybrau newydd, ymdrechu i fod yn gyflymach, eisiau wynebu her, cael gwell dycnwch neu wella ffitrwydd, gall cerddwyr, rhedwyr a beicwyr ddefnyddio nifer o raglenni, gan gynnwys y canlynol:
Mapmywalk
Runkeeper
Cyclingbuddy

Beicio neu gerdded

Mae beicio i Gampws Dinas Casnewydd yn hawdd diolch i rwydwaith cynhwysfawr o lwybrau beicio Sustrans. Mae llwybr 4 ac 8 Sustrans yn cysylltu Canol Dinas Casnewydd â Chaerdydd ac mae llwybr 88 yn cysylltu Canol Dinas Casnewydd â Chaerllion. I gael manylion llawn y llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ewch i Sustrans

Cysgodfannau a standiau beiciau
Mae cyfleusterau cloi beiciau allanol wrth ymyl y brif fynedfa. 
Mae cawodydd am ddim a loceri sy'n derbyn arian ar gael wrth ymyl y brif fynedfa.


Cerdded:

Mae gorsaf drenau Casnewydd tua 20 munud ar droed o’r Campws. Mae gorsaf fysiau Casnewydd tua 15 munud ar droed o’r Campws. 

Apiau Teithio:

P’un ai a ydych am roi cynnig ar lwybrau newydd, ymdrechu i fod yn gyflymach, eisiau wynebu her, cael gwell dycnwch neu wella ffitrwydd, gall cerddwyr, rhedwyr a beicwyr ddefnyddio nifer o raglenni, gan gynnwys y canlynol:

Mapmywalk
Runkeeper

Cyclingbuddy

Beicio neu gerdded:

Mae beicio i’r Brifysgol yn hawdd diolch i rwydwaith cynhwysfawr o lwybrau beiciau a cheffylau sy’n cysylltu â Chaerdydd o bob cyfeiriad. I gael manylion llawn y llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ewch i Sustrans

Cysgodfannau a standiau beiciau:

Mae giât y gellir ei chloi ar y prif gysgodfan beiciau. I gael mynediad ar gyfer y giât, llenwch Ffurflen Cynllun Cofrestru Beic i ddechrau.  Bydd mynediad yn cael ei ychwanegu at eich cerdyn yn fuan ar ôl i chi lenwi’r ffurflen.

Os cewch unrhyw broblemau, cysylltwch â Desg Derbynfa Atriwm ar 01443 668543. 

Cawodydd a loceri:

Mae loceri ar gael yn y cysgodfannau beiciau ac mae cawodydd am ddim ar gael i feicwyr ar ail lawr adeilad Atriwm.


Cerdded:

Mae cerdded i’r Brifysgol yn hawdd diolch i rwydwaith cynhwysfawr o lwybrau beiciau a cheffylau yn cysylltu â Chaerdydd o bob cyfeiriad. I gael manylion llawn y llwybrau Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ewch i Sustrans

Apiau Teithio:

P’un ai a ydych am roi cynnig ar lwybrau newydd, ymdrechu i fod yn gyflymach, eisiau wynebu her, cael gwell dycnwch neu wella ffitrwydd, gall cerddwyr, rhedwyr a beicwyr ddefnyddio nifer o raglenni, gan gynnwys y canlynol:

Mapmywalk

Runkeeper

Cyclingbuddy