Baglan Travel

Staff sy’n teithio i gampws Baglan


Mae’r Brifysgol yn argymell yn gryf eich bod yn ystyried trefniadau teithio gwahanol i yrru lle bo hynny’n bosibl. Mae’r holl gampysau'n cael eu gwasanaethu gan gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rheolaidd ac yn hawdd eu cyrraedd ar y ffordd.

 Teithio ar drên

Mae campws Baglan o fewn 10 munud o bellter cerdded o orsaf reilffordd Seaway Parade, lle mae gwasanaeth rheolaidd yn cysylltu â Chaerdydd, Casnewydd a chyrchfannau prif lein eraill drwy ganol Caerdydd. 

 Rhannu car

Anogir staff i drefnu i rannu car eu hunain oherwydd mae tagfeydd traffig a pharcio yn broblem reolaidd yn y Brifysgol. Mae Liftshare yn wefan sy’n cynnig cyfleoedd i rannu ceir.

 Sut mae trefnu rhannu car i deithio i’r Brifysgol ac oddi yno?

Hysbysebu eich hun:

P’un ai a ydych chi'n gyrru eich hun ac yn awyddus i rannu cost eich taith â’ch cyd-aelodau o staff, neu os nad ydych yn gyrru ac yr hoffech gael lifft i’r gwaith, gallwch drefnu i rannu car naill ai drwy holi’r staff yn eich swyddfa, neu holi ar wefan rhannu ceir fel  Liftshare.

Codi tâl

Cyfrifwch beth fyddech chi fel arfer yn ei wario ar betrol (a’r tollau os yn berthnasol) i gyrraedd eich man astudio, a rhannu hynny â nifer y bobl yn y car. Cofiwch gynnwys eich cyfran chi o’r costau.

Gwybodaeth ddefnyddiol am rannu car

Nid yw rhannu ceir yn gwneud eich yswiriant yn annilys, ar yr amod nad ydych yn codi mwy ar eich teithwyr na faint mae’r daith yn ei chostio. Fodd bynnag, holwch eich cwmni yswiriant am esboniad.
Nid oes yn rhaid i chi rannu ag unrhyw un sy’n gofyn: er enghraifft, os ydych chi ond yn teimlo’n hapus rhannu â rhywun o’r un rhyw, neu rywun rydych chi’n ei adnabod, nodwch hynny yn eich hysbyseb.
* Nid oes angen i chi gael car i rannu car. Os oes angen lifft arnoch, hysbysebwch hynny i yrwyr ar y Farchnad a chynnig talu am y petrol.
Byddai’r Brifysgol yn elwa ar fyfyrwyr yn rhannu ceir, byddai mwy o le yn y meysydd parcio, byddai’r ffyrdd yn dawelach, ac o ganlyniad efallai y byddwch yn cyrraedd adref yn gyflymach hyd yn oed.

 YourParkingSpace

Mae YourParkingSpace  yn cynnig gostyngiad o 10% i staff a myfyrwyr ar unrhyw le parcio sydd wedi'i drefnu gyda nhw ledled y DU.   Defnyddiwch y cod hyrwyddo UNISOUTHWALES10.