City Campus

Staff sy’n teithio i gampws Casnewydd


Nodyn: Dylai staff sy'n teithio i Gampws Casnewydd nodi mai dim ond i ymwelwyr a deiliaid bathodynnau glas y mae lleoedd parcio ar gael. Edrychwch ar  Parcio i Staff am ragor o wybodaeth.

Mae’r Brifysgol yn argymell yn gryf eich bod yn ystyried trefniadau teithio gwahanol i yrru lle bo hynny’n bosibl. Mae’r holl gampysau'n cael eu gwasanaethu gan gysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus rheolaidd ac yn hawdd eu cyrraedd ar y ffordd.

Mae’r Brifysgol wedi sicrhau gostyngiad o 20% i fyfyrwyr yng Nghanolfan Kingsway. I fod yn gymwys am y gostyngiad hwn, sganiwch eich tocyn wrth ddesg derbynfa’r campws ar y llawr gwaelod.

Trwyddedau parcio preswyl oddi ar y campws:

Os oes gennych gar y byddwch yn ei barcio ar y ffordd y tu allan i ' ch tŷ, yng Nghasnewydd, efallai y bydd arnoch angen trwydded parcio ar gyfer preswylwyr.  Mae mwy o wybodaeth ar gael gan Gyngor Casnewydd.

YourParkingSpace:

Mae YourParkingSpace yn cynnig disgownt o 10% i staff a myfyrwyr ar unrhyw lefydd parcio sydd wedi ' u trefnu gyda nhw ledled y DU. Defnyddiwch y Cod hyrwyddo UNISOUTHWALES10.

Plismona cymunedol yr heddlu:

Mae ' r dudalen hon wedi ' i chynllunio i roi trosolwg i chi o rôl plismona cymunedol yn ogystal â darparu gwybodaeth gyswllt a chyngor diogelwch sylfaenol: plismona cymunedol yr heddlu