Sustainability Initiatives Header Welsh New

Mentrau Cynaliadwyedd

Polisi Diogelwch Bwyd Cynaliadwy PDC

Mae gan ddarparu bwyd a diod berthynas gymhleth ag iechyd a'r amgylchedd ac mae gan y gwasanaethau Arlwyo ym Mhrifysgol De Cymru gyfle sylweddol i greu manteision hirdymor i'w myfyrwyr a'u staff.

Mae'r adran Arlwyo hefyd yn cydnabod yr angen i annog a darparu ffordd o newid ffordd o fyw gadarnhaol i fyfyrwyr a staff. Bydd hyn yn arwain at effaith gadarnhaol ar iechyd a lles yn ogystal ag ar yr amgylchedd. 

Cliciwch yma i ddarllen Polisi Diogelwch Bwyd Cynaliadwy Prifysgol De Cymru

Sustainable Food

Cwpan PDC

Huskee with Coffee

Mae Gwasanaethau Arlwyo yn disodli ei holl gwpanau coffi tafladwy gyda chynllun dychwelyd blaendal o Mai 2021, mewn ymgais i leihau’r nifer o gwpanau untro rydym yn eu taflu bob blwyddyn. Ar gyfartaledd, mae PDC yn defnyddio tua 159,017 o gwpanau tafladwy bob blwyddyn, mae hyn yn cyfateb i 72 tunnell o C02 yn cael eu hallyrru i'r amgylchedd neu 718 Kg o wastraff.

Mae cynllun Cwpan PDC sy'n gweithio ar y cyd â'n cynllun dod â’ch cwpan eich hun yn caniatáu i ddefnyddwyr dalu blaendal o £3.49 ar gwpan y gellir ei ddychwelyd a'i ad-dalu'n ddiweddarach neu ei gyfnewid gyda chwpan newydd pan fyddwch yn archebu diod boeth. Ariannwyd cynllun cwpan PDC gan Gronfa Economi Gylchol Llywodraeth Cymru mewn ymgais i gael gwared ar yr holl wastraff plastig diangen.

Partneriaethau Allanol

Drwy ein partneriaethau â gweithredwyr trydydd parti megis Too Good to Go a Peas Please fanteisio i'r eithaf ar ein cyfleoedd i liniaru gwastraff a hyrwyddo ffordd iachach a chynaliadwy o fyw i bawb. 

Peas Please Logo

External partnerships

Gorsafoedd Ailgylchu Newydd

Stilts BRS with tray

Fel rhan o'n hymdrechion i wella cynaliadwyedd a lleihau ein heffaith amgylcheddol, rydym wedi gweithio ar y cyd â thimau eraill ar draws y Brifysgol i gyflwyno gorsafoedd ailgylchu newydd i rai o ardaloedd prysuraf y Brifysgol, gyda'r nod o wneud ailgylchu'n haws nag erioed.

Mae brwdfrydedd dros ailgylchu yn uchel ymhlith staff a myfyrwyr, ond gwelsom fod gwastraff yn aml yn cael ei adneuo yn y mannau anghywir. Mae'r gorsafoedd ailgylchu newydd hyn yn tynnu'r gwaith dyfalu allan o benderfynu ble i adneuo sbwriel, gydag adrannau ar wahân ar gyfer gwahanol fathau o wastraff a labeli clir, trawiadol yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Maent hefyd ar uchder hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, ac mae ganddynt arwyddion ar y blaen sy'n galluogi pobl o bob uchder i wahaniaethu'n hawdd i ble y dylai sbwriel fynd.

Cyflwynwyd y gorsafoedd ailgylchu newydd hyn i ddechrau ar draws ein canolfannau Arlwyo ar bob campws.

Mentrau cynaliadwyedd arlwyo 2019

Cyflwyno cynhyrchion y gellir eu hailddefnyddio ac ardollau ar gyfer rhai tafladwy.

Bydd nifer o newidiadau yn ein hallfeydd arlwyo o ' r wythnos nesaf (dydd Llun 2 Medi) fel rhan o waith ystadau a chyfleusterau i wella cynaliadwyedd y brifysgol.

O ddydd Llun bydd:

  • Cyflwyno ardoll o 25c ar gynhyrchion tafladwy lle mae dewis addas y gellir ei ailddefnyddio yn ei le, megis cwpanau diodydd poeth y gellir eu hailddefnyddio a chynwysyddion bwyd. Mae ' r ardoll hon wedi ' i rhoi ar waith i leihau nifer y cwpanau plastig a tafladwy untro sy ' n mynd i safleoedd tirlenwi.
  • Lansio amrywiaeth eang o gynnyrch y gellir eu hailddefnyddio, gan gynnwys poteli d ^ wr, cwpanau coffi eco, cwpanau Starbucks, cynwysyddion bwyd cawl/uwd, potiau salad a bocsys bwyd poeth. Bydd y rhain ar gael i ' w prynu o ' r caffis a ' r bwytai ar draws pob campws.
  • Bydd bocsys bwyd cludfwyd bioddiraddadwy yn disodli rhai polystyren.
  • Bydd gwellt papur a chyllyll a ffyrc pren yn cael eu cyflwyno i gymryd lle ' r rhai plastig a ddefnyddiwyd yn flaenorol.
  • Cynhelir treial o gwpanau untro compostiadwy yn Starbucks.
  • Mae ' r Brifysgol yn newid ei gyflenwr brechdanau i gwmni sydd wedi ' i leoli ym Mryste. Yn flaenorol fe ddefnyddion ni gwmni yn Bradford. Bydd hyn yn arbed 47,300 o filltiroedd bwyd bob blwyddyn a 66 o dunelli o CO2 yn cyfateb.

Mae ' r newidiadau hyn yn ychwanegol at fentrau sydd eisoes wedi ' u lansio eleni i wella cynaliadwyedd.

Mae gorsaf ymolchi bellach ar gael mewn stiltiau ar gyfer unrhyw un sydd am lanhau eu cynwysyddion bwyd y gellir eu hailddefnyddio, a gosodwyd goleuadau newydd ym mis Mehefin a fydd yn arbed 27 tunnell o CO2 cyfatebol.

Stilts Poster.jpg

Llenwch eich potel ddŵr am ddim

Cups & Bottles

Gorsafoedd ail-lenwi

Mae hyn yn dilyn yr ymgyrch am fwy o hygyrchedd dŵr, dan arweiniad Undeb y myfyrwyr, drwy eu polisi dŵr am ddim i bawb.

Mae ' r polisi ' n ceisio darparu pwyntiau dŵr yfed mwy hygyrch ar gyfer staff a myfyrwyr, gyda ffocws cychwynnol ar ardaloedd ystâd y brifysgol nad ydynt ganddynt ar hyn o bryd.

Mae hefyd yn cyfrannu at fenter ehangach Llywodraeth Cymru, ail-lenwi Cymru, sy ' n anelu at sicrhau mai Cymru yw ' r genedl ail-lenwi gyntaf, gan ei gwneud yn haws i bobl ail-lenwi eu poteli dŵr heb orfod prynu poteli plastig untro.

Cliciwch yma am leoliadau Ail-lenwi.